In het jaar 1993 werd er door de overheid voor gekozen om het gebruik van asbest, onder meer in bouwmaterialen aan banden te leggen. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van een reeks onderzoeken die aangaven dat (langdurige) blootstelling aan asbest kon zorgen voor de ontwikkeling van enkele levensbedreigende, chronische aandoeningen. Ondanks het feit dat er vanaf dat moment niet langer mag worden gebouwd met behulp van asbest neemt dat niet weg dat er nog altijd heel wat oudere panden wel degelijk over deze materialen beschikken. Geldt dat ook voor jouw woning en wil je daar iets aan doen? In dat geval is de eerste stap die moet worden gemaakt richting een oplossing het uitvoeren van een zogenaamde asbestinventarisatie. Wat dat precies is en waar je rekening mee dient te houden wordt meteen duidelijk gemaakt door middel van de hieronder aangegeven informatie.

Verschillende vormen van asbestinventarisatie

Vooraleer je asbesthoudende materialen kan / mag laten verwijderen zijn er verschillende zaken waar je rekening mee dient te houden. In eerste instantie is er bijvoorbeeld het feit dat er een zogenaamde asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd. Het betreft hier een nauwkeurig onderzoek welke wordt uitgevoerd die aan het licht moet brengen hoeveel asbesthoudende materialen er in de woning zijn terug te vinden evenals over welk karakter deze beschikken. We hebben de drie verschillende vormen van asbest alvast even uitgebreid  voor jou op een rijtje gezet.

Asbestinventarisatie type 0

In eerste instantie is er asbestinventarisatie type 0. Dit is de meest beperkte vorm van inventarisatie. Sterker nog, eigenlijk betreft het hier geen echte inventarisatie, maar meer een soort van visuele vaststelling. Dit onderzoek is voldoende op het ogenblik dat er meteen kan worden vastgesteld dat er ergens in de woning sprake is van materialen met asbest. Let wel, het is naar aanleiding van de resultaten van een asbestinventarisatie type 0 nooit mogelijk om een asbestsanering in gang te zetten. Hiervoor zal je dan ook steeds in de richting moeten kijken van één van de twee volgende mogelijkheden.

Asbestinventarisatie type A

De meest eenvoudige vorm van asbestinventarisatie die kan leiden tot het verkregen van een vergunning voor asbestsanering is type A. Het betreft hier een onderzoek waarbij er door middel van verschillende vormen van handgereedschap licht destructief te werk kan worden gegaan. Het is bij dit type van asbestinventarisatie bovendien eveneens een optie dat er materiaalmonsters aan te pas komen. Deze monsters zullen uiteindelijk duidelijk moeten maken of een specifiek materiaal al dan niet over asbest beschikt. Op het ogenblik dat de asbestinventarisatie type A ten einde is gekomen zullen alle vaststellingen worden vermeld in een speciaal asbestinventarisatierapport. Dit rapport is vereist om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen. In de praktijk zal er enkel en alleen worden overgegaan tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie type A op het ogenblik dat het type 0 onderzoek heeft aangetoond dat er (mogelijks) sprake is van asbest in de woning.

Asbestinventarisatie type B

De laatste mogelijkheid op vlak van asbestinventarisatie is type B. Dit type van asbestinventarisatie is in principe enkel en alleen mogelijk op het ogenblik dat er tijdens het uitvoeren van een type A onderzoek is gebleken dat er in de onderliggende constructie van het pand nog sprake is of kan zijn van asbesthoudende materialen. Voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie type B zijn zware destructieve werkzaamheden vereist met als gevolg dat er ook niet onaanzienlijke kosten voor in rekening worden gebracht. Het is bijgevolg zeker en vast van belang om hier rekening mee te houden bij het berekenen van je totale kostprijs voor wat het uitvoeren van een asbestsanering betreft.

Waarom is asbestinventarisatie vereist?

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het zo dat asbest geen onschuldig materiaal is, in tegendeel. Op het ogenblik dat er een blootstelling van de vezels plaatsvindt aan de omgevingslucht betekent dat namelijk dat mensen er ernstig ziek van kunnen worden. Om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van losgebonden asbest en om met zekerheid te kunnen stellen dat er geen asbest op andere plaatsen in huis na afloop van de geplande asbestsanering overblijft is het uitvoeren van een nauwkeurige inventarisatie vereist.

In ieder geval is een asbestinventarisatie eveneens een vereiste omdat er uitsluitend op die manier een zogenaamde omgevingsvergunning kan worden verstrekt. Bijkomstig zijn de resultaten van het onderzoek eveneens bepalend voor het feit of je als eigenaar van de woning bijvoorbeeld zelf de asbesthoudende materialen kan verwijderen of niet. Dit laatste is immers uitsluitend het geval wanneer er sprake is van hechtgebonden asbest en de totale oppervlakte niet meer dan 35 vierkante meter bedraagt.

Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, heb jij een asbestsanering gepland? Dan zal je in eerste instantie rekening moeten houden met het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. Neem het vereiste type onderzoek bovendien ook altijd mee op in je prijsberekening. Op deze manier voorkom je dat je uiteindelijk te maken krijgt met vervelende, financiële verrassingen.